Teastas Eorpach na Gaeilge Teastas Eorpach na Gaeilge Default Manufacturer 2021 Exam Application Form 4100010TEG View Offer N.U.I. Maynooth
Location
Home / Lárionad na Gaeilge / Teastas Eorpach na Gaeilge

Teastas Eorpach na Gaeilge

Teastas Eorpach na Gaeilge

2021 Exam Application Form

Your Total:
Quantity:

Personal Details / Sonraí Pearsanta

First Name / Céad Ainm(neacha)*
You must use the version of your name on your passport, driver's license or national identity card.
Is gá an leagan atá ar do phas, cheadúnas tiomána nó chárta aitheantais náisiúnta a úsáid.
Surname / Sloinne*
Gender / Inscne*
Age / Aois*
Occupation / Próifíl oibre*
Nationality / Náisiúntacht*

Contact Information / Sonraí Teagmhála

Country Code / Réamhuimhir thíre*
Your country code is required for mobile and land lines. Select it from the list or type it.
Tá gá leis an réamhuimhir thíre. Roghnaigh í ón liosta nó scríobh í sa spás in aice leis.
or
Phone Number /Fón*
Email Address / Seoladh ríomhphoist*
Postal Address / Seoladh poist*
Include your Eircode if applicable.
Luaigh d'Eircode anseo más ann dó.

Address Line 2 / Line 2*
Address Line 3 / Line 3*
Address Line 4 / Line 4*

Please provide your Eircode if applicable.

Language Background / Cúlra Teanga

First language(s) / Céad teanga(cha)*
Knowledge of Irish/ Eolas ar an Ghaeilge*

Select the highest level of Irish tuition that you have received.

Roghnaigh an leibhéal is airde teagaisc a bhí agat sa Ghaeilge.

Knowledge of Irish-Eolas ar an Ghaeilge*

Since leaving the education system, how many years have you spent studying Irish?

Ó d’fhág tú an córas oideachais cé mhéad bliain atá caite agat ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge?

Prev TEG exams/Scrúduithe TEG roimhe seo*

Tick any level(s) at which you have succeeded in TEG examinations.

Cuir tic le haon scrúdú ar éirigh leat ann.

None / Scrúdú TEG ar bith
A1
A2
B1
B2
Irish courses / Cúrsaí Gaeilge*

Did you attend an Irish course while preparing for this exam?

Ar fhreastail tú ar chúrsa Gaeilge agus tú ag ullmhú don scrúdú seo?

Organised by

If you did attend an Irish course, who organised it?

Má d’fhreastail tú, cé a chuir an cúrsa sin ar fáil?

Examination Details / Sonraí Scrúdaithe

Exam Selection / Roghnaigh do scrúdú*

Examinations will be online.

Reachtálfar na scrúduithe ar líne.

Group scheme registrant?*

Enter your course code here.

Cuir an cód anseo.

Disability and additional needs*

Enter relevant information in the box below. e.g. hearing problem, diabetes, epilepsy, dyslexia or other. You may be required to provide a letter/certificate from your GP. For clarification, contact Lárionad na Gaeilge at teanga@mu.ie.

Éagumas, riachtanais bhreise: Cuir eolas ábhartha sa bhosca thíos. m. sh. fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir/teastas ó do dhochtúir a chur ar fáil. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge ag teanga@mu.ie le cibé riachtanas speisialta atá agat a phlé.

Reasons for taking exam*

Tick all the boxes that apply.

Cúiseanna leis an scrúdú a dhéanamh: Cuir tic sna boscaí cuí.

To help me progress in my job / Le cabhrú liom dul chun cinn i mo phost
Required to do so by employers / D’iarr m’fhostóirí orm an scrúdú a dhéanamh
To meet the entry requirements for a course in primary education / Chun na critéir iontrála do chúrsa bunmhúinteoireachta a shásamh
To meet the entry requirements for a course in secondary education / Chun na critéir iontrála do chúrsa meánmhúinteoireachta a shásamh
To meet the requirements for a translating or interpreting course / Chun na critéir fágála do chúrsa aistriúcháin/ateangaireachta a shásamh
To help with my children's education / Le cabhrú le hoideachas mo pháistí
Love of the language / Dúil sa teanga
Other reasons / Eile
How did you hear about TEG?*
Cén áit ar chuala tú faoi TEG?

Consent / Deimhnigh

Consent*

*All candidates under 18 years are required to submit this consent form, signed by a parent/guardian, which must be sent to teanga@mu.ie at the latest one week after the examination registration deadline.

Some of your personal data may be used in an anonymous format by Maynooth University Lárionad na Gaeilge from time to time for research and statistical purposes only. Further information on data protection is available from www.maynoothuniversity.ie/data-protection.*I gcás iarrthóirí atá faoi bhun 18 mbliana, iarrtar orthu an fhoirm cheadaithe seo, sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir, a sheoladh chuig teanga@mu.ie ar a mhoille seachtain tar éis spriocdháta cláraithe an scrúdaithe.

D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid, i bhformáid anaithnid, ar mhaithe le cúiseanna taighde agus staitistiúla. Tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí ar fáil anseo.

I have read and accept the information in the Frequently Asked Questions. / Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad an t-eolas ar fad sa rannóg Ceisteanna Coitianta léite agam agus glacaim lena bhfuil ann.
N.U.I. Maynooth
Your Cart
Your Cart: Empty
© 2021 N.U.I. Maynooth, all rights reserved worldwide.
Software: Kryptronic eCommerce, Copyright 1999-2021 Kryptronic, Inc. Exec Time: 0.051929 Seconds Memory Usage: 1.30896 Megabytes
Kryptronic